Zeybek dansları, Anadolu’nun batı kesimi ve Ege Denizi’ne kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaygın olarak icra edilen, çoğunlukla dans edenlerin birbirine temas etmeden ve kendine has bir üslup ile uygulanagelen bir dans türüdür. Bahsi geçen coğrafyada (istisnaî olarak Bitlis, Kastamonu, İstanbul vb) sergilenmesi gelenekselleşmiş olan bu dansı tanımak ve daha iyi anlayabilmek için geleneksel dans icrası ile icrâ düzenlerini farklı incelemelere tabi tutmak gerekir.

Geleneksel Dans İcra Biçimleri

Bu bağlamda, geleneksel dans icrâ biçimini “Gezinleme/Dinlence” ve “Ritim Eşlikli” bölümler olarak iki ana kısıma ayırabilir ve bu şekilde inceleyebiliriz.

GelenekselDansIcraBicimleri

Gezinleme Bölümü

Zeybek dansları icrâ edilirken ilk olarak icrâcı/lar tarafından; icrâcıyı/icracıları alana, izleyenlere, dansa ısındırmak amacıyla ‘’gezinleme’’ bölümü bulunur. Bu kısımda müzisyen takımı; gerek gerçek melodiyi serbestçe çalarak, gerekse doğaçlama yaparak, gerekse o dansa mâl olmuş bilinen uzun havaları çalarak icracıya eşlik eder. İcrâcı dilediği hareketleri yapmakta özgürdür ancak genel olarak izleyenleri selamlayarak icra alanında geniş bir çember çizer (Sonay Ödemiş; “Zeybek Dansları ve Kartallar”, Aydınaydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Aylık Tarih ve Kültür Bülteni, Sayı: 28, Aydın, 2006, s: 6–7) ve sonrasında tam olarak hazır olduğunu işaret etmeden önce ellerini toprağa sürerek ellerini silkeler ya da ovuşturur (Sonay Ödemiş; “Zeybek Oyun Müziklerinde Kullanılan Uzun Havalar; Aydın Zeybekleri Örneği", Müzik Biliminde Gençler Semineri, İstanbul, İTÜ Taşkışla Yerleşkesi, 2009).

Dinlence Bölümü

Gezinleme bölümü, her dansta olmadığı gibi, Ataköy (Damderesi) Zeybeği örneğinde de olduğu üzere icrâ sırasında birkaç kez yapılabilmektedir. Gezinleme bölümünün icrâ edilecek olan dansın figürleri arasında bulunması yerel müzisyenler ve dans öğreticileri tarafından, “dinlenme/soluklanma arası” olarak yorumlanmakta ve bu şekilde öğrencilere aktarılmaktadır.

Gezinleme bölümünün hareket ve müzik açısından çok benzeri olarak icra edilen ancak, uygulama amacı bakımından farklı olan bu “serbest” kısıma “dinlence” denilmesi önerilmektedir (Sonay Ödemiş; “Zeybek Oyun Müziklerinde Kullanılan Uzun Havalar; Aydın Zeybekleri Örneği", Müzik Biliminde Gençler Semineri, İstanbul, İTÜ Taşkışla Yerleşkesi, 2009).

Dinlenceler; icracıyı/icracıları dansa ve icra alanına ısındırmaktan çok, ilk kez uygulanacak ritim eşlikli bölümde kondisyon gerektiren ve bedeni yorgunluğa sebep olabilecek hareket kümelerinin/cümlelerinin icrasından sonra, yeni bir ritim eşlikli bölüme geçiş yapılabilmesi için, icracının/icracıların dinlendirilmesi amacı taşımaktadır.

Ritim Eşlikli Bölüm

Bu bölüm zeybek danslarının “olmazsa olmazıdır”. Zeybek denildiği zaman zihnimizde beliren, kolları iki yana açık ve biraz da yukarıda duran, bir dizi bel hizasına kadar kaldırılmış olan kişi figürü ritim eşlikli bölümde gerçekleştirilir. Gezinleme bölümünde icra edilen serbest ve gelişigüzel hareket yapıları, artık bu bölümde yerlerini ritim ve melodi ile çok daha uyumlu yapılara devreder. Bu kısımda iki ana unsur olan dans ve müzik birbirleri ile mümkün olduğunca uyumludur. İcra edilen dans ile dansa eşlik eden melodi; duraklar, vurgular, yavaşlamalar, hızlanmalar vb. tüm nüanslar bakımında çok daha uyumludur. Çok yaygın olarak, icra edilen dans için bilinen hareket kümeleri, yine icra edilen dansa eşlik etmesi gelenekselleşmiş melodiler ya da sözlü müzikler ile birlikte uygulanır.

Gezinleme bölümünün ardından müzisyen takımı ile uyumlu bir şekilde icrâcı tarafından yapılan “hareket kümeleri” şunlardır (Sonay Ödemiş; “Aydın Harmandalı Zeybeği'nin Yapısal ve Anatomik Analizi", 09/2012, (Yay. Haz. Prof. Dr. Metin, Ekici, Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş), Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, 2013):

a. Temel Alt Ekstremite Hareket Kümeleri
b. Temel Üst Ekstremite Hareket Kümeleri
c. Dönüşlü Hareket Kümeleri
d. Çömelme Hareket Kümeleri
e. Sıçrama-Düşme Hareket Kümeleri
f. Dengede Duruş/Hareketsiz Pozisyonlar

Yukarıda kısaca değinilerek sıralanan hareket kümeleri dans icrasında çeşitlilik gösterecek şekilde, birbiri ardına “yap-boz” parçaları gibi yerleştirilerek uygulanmaktadır. Bu yapbozun nasıl şekilleneceği bizzat icracının kendisine aittir. Uygulanışı konusunda bilinmesi gereken en önemli unsur, yukarıda sıralanan hareket kümelerinin tamamen serbest şekilde yerleştirilmesidir.

Bu konuda hemen belirtmek gerekir ki, uzun zamandır değişmediğine inanılan ve hep aynı biçimde icra edilmesine özen gösterilen dansların (Kocaarap Zeybeği gibi) varlığı da az değildir. Bu danslar yine bir yapboz tekniği, doğal seçilim ve ortak beğeniler neticesinde belirli kalıplar ile icra edilir hale gelmişlerdir. Bu kalıplaşma belirli bir repertuvar oluşturmuş olsa da; kalıplaşmış hareket kümesi dizilimlerinin (cümlelerinin) bir “şart” ya da “mecburiyet” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü neticede zeybek dansları halk tarafından ortaya çıkarılmaya başlanmış ve dinamik yapısı ile sürekli güncelliğini koruyan, ortak beğeni ile kendisini durmadan yenileyen bir yapıya sahiptir.

Elbette ki halk tarafından ortak beğeni ile oluşan ya da tamamen bireysel serbestlik ile icra edilenlerin yanı sıra, koreografik denemeler niteliği taşıyan danslar da son zamanda zeybek dansları repertuvarında yerini almaya başlamıştır. Hatta hatta geçmişte bir yakınlıkları bulunmasa da günümüzün iletişim olanakları sayesinde tanışmış ve icra bakımından çok farklı teknik içeriklere sahip olan dans türleri de zeybek dansları ile temasa geçmiş ve yeni koreografik icralar ortaya çıkarmıştır. Bunlara da çok güzel bir örnektir, Zeybreak.

Geleneksel yöntemler ve ortak beğeniler ile oluşan dansların (icrası değişmeyen ya da çok az değişikliğe uğrayan) genellikle iki ya da daha fazla kişi tarafından icra edildiği gözlenmektedir. Buna sebep olarak, birden fazla kişinin bir uyum içinde görünmesi sağlamak, görsel yönden bir estetiklik kazandırmak amacıyla gerek yöre halkı, gerekse dans eğitmenleri tarafından birtakım düzenlemeler yoluna gidildiği ve bu düzenlemelerin zaman içerisinde sabitlendiği gösterilebilir (Onur Akdoğu; Bir Başkaldırı Öyküsü, Zeybekler, Tarihi, Ezgileri, Dansları, İzmir–2004, Cilt:3, s:1159).

Düzenlemelerin sabitlenmemesi durumunda ise icrâcılar topluluğunu, verdiği komutlar ve sağladığı çağrışımlar ile bir lider yönlendirir, bu komutlar zorluk seviyesini tayin eder (Onur Akdoğu; Bir Başkaldırı Öyküsü, Zeybekler, Tarihi, Ezgileri, Dansları, İzmir–2004, Cilt:3, s:1159).

Geleneksel Dans İcra Düzenleri

“Düzen” sözünden kasıt, geleneksel icra esnasında, icrâ alanının dansçı ve eşlikçileri tarafından ne şekilde kullanıldığıdır. Geleneksel icra düzenlerini

"Tek Kişi Tarafından İcrâ Düzenleri" ve "İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından İcrâ Düzenleri" olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Tek Kişi Tarafından İcrâ Düzenleri

Tempoları oldukça düşük değerde olan zeybek danslarının icrâları genellikle tek kişi tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, hızları ne olursa olsun, tüm zeybek dansları tek kişi tarafından icra edilebilir. Gözlemlere ve incelemelere dayanılarak, tek kişinin icra sahasını kullanışı aşağıda verilen şekilde de görüleceği üzere ikiye ayrılabilir.

GelenekselDansIcraDuzenleri

SERBEST (ÇOK YÖNLÜ): İcrâcı, alanda tek kişinin bulunması ayrıcalığını dilediği kullanabilmektedir. Her yöne ve her şeklide (başına buyruk) hareket edebilir.

HALKA DÜZENİ: İsimlendirmeden de kolayca anlaşılacağı üzere, bu icrâ şekli; alanın genişliğine ve arazi koşullarına göre belirlenmiş “hayali” bir halka üzerinde yapılır. Gezinleme dâhil, gerek dansın tamamı, gerekse sadece bir bölümü ya da hareket cümlesi bu hayali halka sayesinde “serbest” olana nazaran daha nizâmi bir görüntü teşkil etmekte ve tercih edilmektedir.

İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından İcrâ Düzenleri

Birden fazla icrâcının dans alanında bulunması halinde, icra düzenleri tek kişilik düzenlere göre kimi değişlikler gösterdiği kaynaklarda (Mestan Yapıcı, “Zeybek Yatağı”, (yay. haz. Ersal Yavi) EFELER- Kökenleri, Eylemleri, Töreleri, Dansları, Giysileri, Aydın Valiliği İl Özel İdâresi Yayını No: 3 Aydın 1991. s:58) saptanmış ve saha araştırmaları sonucunda elde edilen bilgiler, yöre ayrımı yapılmaksızın genel biçimiyle açıklamalara yer verilmiştir.

GelenekselDansIcraDuzenleri

KARŞILIKLI DÜZEN: Genellikle iki kişi veya katları (2.4.6.8.10) tutarındaki icracının, topluluk oluşturması halinde kullanılan bir düzen olarak belirginleşmektedir. İcrâcılar ikişerli şekilde karşı karşıya gelerek; eş zamanlı ya da birbirlerini takiben hareket kümelerini/cümlelerini uygularlar. Birbirlerinden uzaklaşmaların ve birbirlerine yaklaşmaların gözlenebildiği gibi; yazılı kaynaklarda zeybekler arasında pek fazla fizikî temas olmadığı iddia edilmesine rağmen, birbirlerine temas ettiklerine (ayak çarpma, bıçak çarpışma vb) de rastlanabilmektedir.

SERBEST (ÇOK YÖNLÜ): Aynı düzen tek kişilik biçiminin anlatıldığı üzere, iki veya daha fazla icrâcının alanda bulunması halinde uygulanabilen bir düzendir. Tek kişilik şekliyle büyük benzerlik göstermektedir. İcrâcılar dans alanının istedikleri ya da -kabiliyetlerine göre- uygun görülen yerlerde, her yöne ve her şekilde (başına buyruk) hareket edebilirler.

HALKA DÜZENİ: Kalabalık bir icrâcı topluluğunda tercih edilen düzen olarak en yaygın olanıdır. Tempoları yavaş ya da hızlı olsun; bir disiplin içinde ya önceden belirlenmiş akışında ya da doğaçlama olarak bir kişi tarafından yönlendirilmesi suretiyle icra edilir.

Bu bağlamda Cahit Öztelli, “İlk Millî Dans Araştırmacımız” başlıklı makalesinde (Cahit Öztelli; “İlk Millî Oyun Araştırmacımız”, (yay. haz. Ersal Yavi) EFELER- Kökenleri, Eylemleri, Töreleri, Dansları, Giysileri, Aydın Valiliği İl Özel İdâresi Yayını No: 3 Aydın 1991. s: 65), Dr. Tevfik Rıza’nın şu sözlerine (Dr. Besim Ömer PAŞA, Nev-sal-i Afiyet Salname-i Tıbbî ‘de, Dr. TEVFİK Rıza imzalı RAKS başlıklı yazı) yer vermiştir:

“…Beş on kişi ile bir halka çevrilip te zeybek havası oynanacak olursa, o vakit en güzel oynayan kişi kumanda eder, sanki Avrupa danslarından “kadril” de nasıl oyunu idâre eden kişi kumanda ederse aynen zeybek havası hakkında da kumanda eden kişi, ileri, geri dön, aşağı diyerek başlıca hareketleri tayin eder ve kendisi sağındaki arkadaşından azıcık uzakça durduğundan halka o noktada bir ayrıntı meydana getirir…”

Geleneksel Zeybek Dansı Tavrı

Zeybek danslarında; pozisyon, hareket kümesi ve hareket cümlelerinin uygulamaları ile geleneksel tavır uygulamaları ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çünkü herhangi bir pozisyon/hareket kümesi vb. ne kadar başarıyla uygulanırsa uygulansın; çeşitli mimikler, vurgular, diğer nüanslar ve bileşiminde oluşan geleneksel tavır ya da tavırlardan kesitler sunulamazsa göz dolduran bir icrâ gerçekleşmiş sayılmaz.

“Geleneksel tavır ya da tavırlar” söz öbeğini özellikle kullanmamız tamamen amaçlıdır. Çünkü geleneksel tavrı kastederek kesin bir çizgi çekebilmek ve sınıflandırmak olanağımız ve hakkımız yoktur. Çünkü her dansın bir hikayesi, her icracının ise farklı bir üslubu olabilir. Bu üsluplardan herhangi birinin yanlış ya da doğru olduğu iddia edilemez. Ancak ortak beğeniye hitap edip etmediği tartışılabilir ki bu bile değerlendirildiği zamana göre farklılık gösterir.

Bu bakımdan konumuza daha dikkatli yaklaştığımızda ortaya çıkan sonuç; zeybek dans/danslarında, tek bir karakter tiplemesi ya da tavırdan söz edilmesinin olanaklı olmadığıdır.

Hemen belirtmek gerekir ki, bazı zeybek dansları yörede alışılmış bir tarzda ve tavırda icra edilmektedir. Bunun sebebi -büyük ihtimalle- dansların ve müziklerin oluşumuna kaynaklık eden “oluşum hikâyeleri”nin, icrâ esnasında canlandırılmaya çalışılmasıdır. Yaralı bir zeybeğin adına düzülmüş bir dans, hareket uygulamalarındaki anlık kısıtlamalarla (sendelemelerle); sevinçli bir günü canlandıran dans, hafif bir tebessüm ve sekmelerle süslenmiş olabilir. Bununla birlikte kişi adları ile anılan zeybek dansları ise, anılan kişinin karakteri ile sergilenmelidir.

Yine de zeybek danslarının icrasında, korkak, kararsız, teslimiyetçi, itaatkâr, duygusal ve fazla sevecen ifadeler görmeye alışık olmadığımız hatta görmeyi beklemediğimiz türden ifadelerdir. Bu yüzden yaygın olarak; vücudun ve başın dik olmasına, bakışların sert olmasına, el/kol ve ayak/bacak hareketlerinin vücutta var edilen kendine güven duygusunun bütünleyiciliğine (Cemil Demirdipahi; Türk Halk Oyunları, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1978, s: 359–361) şaşmamak gerektir. Dans icrâsında göze çarpan, icrâcının oldukça doğal ve rahat biçimde sunumunu yapmasıdır. Günümüzde kimi yarışma ve gösteri topluluklarınca da sergilendiği gibi, keskin yapılı ve tamamen sert bir üslubun, tüm danslarda kullanılarak bütün sunum boyuncaca sergilenmesinin, yukarıda açıklanan tavırsal özelliklerle uyduğu pek söylenemez (Sonay Ödemiş; Halk Dansları Yarışmaları ve Aydın Zeybek Dansları Üzerine Etkileri", Aydın Aydın-Eski Eserleri Sevenler Derneği Aylık Tarih Ve Kültür Bülteni, No. 17, 06/2005, s. 6-9,).

Dans Repertuvarı

1. Abdal Havası ve Zeybeği
2. Ağır Milas Zeybeği
3. Ağır Tavas Zeybeği
4. Ataköy (Damderesi) Zeybeği
5. Aydın Zeybeği
6. Bağarası İki Parmak Zeybeği
7. Bozdoğan Serenler Zeybeği
8. Bozdoğan Zeybeği
9. Çakal Çökerten Zeybeği
10. Çay İçinin Milleri
11. Çine Çayı
12. Çine İki Parmak Zeybeği
13. Eğil Kavak

14. Elifoğlu Zeybeği
15. Et Aldım Elim Yağlı
16. Fatma Gelin
17. Güdüşlü'nün Çeşmesi
18. Harmandalı Zeybeği
19. İki Parmak Zeybeği
20. İnce Memed Zeybeği
21. Kadıoğlu Zeybeği
22. Kara Ali Koşması ve Zeybeği
23. Karpuzlu İki Parmak (Tekeler) Zeybeği
24. Kerimoloğlu Zeybeği
25. Kocaarap Zeybeği
26. Kuruoğlu Zeybeği

27. Muğla Zeybeği
28. Nalbant Zeybeği
29. Ortaklar Zeybeği
30. Pazardan Aldım Halı
31. Sabah Namazı ve Zeybeği
32. Sinanoğlu Zeybeği
33. Siyah Makarada İpliğim
34. Soğukkuyu Zeybeği
35. Sürmeli Zeybeği
36. Yağar Yağmur Zeybeği
37. Yağmur Yağdı Zeybeği
38. Yörük Ali Efe Zeybeği

Hazırlanıyor

Hazırlanıyor

1. A Kırmızı
2. Ağır Hava
3. Akpınar
4. Al Basmadan Donu Var
5. Alay Havası
6. Asmaların Filizi
7. Aşağı Yerden
8. Aşağıdan (Yılanı Yılanı)
9. Ayvalık Zeybeği
10. Azime
11. Bağ Yüzünün Çamları
12. Bağlarım
13. Bandırma Karşılaması
14. Bengi
15. Çay Benim Çeşme Benim
16. Dada Zeybeği
17. Doğanlar Zeybeği
18. Dursunbey Köy Havası
19. Dursunbey Sekmesi

20. Edremit Güvende (Edremit Zeybeği)
21. Entarisi Damgalı (Oğlan Havası)
22. Eski Kozak Zeybeği
23. Eşmem Ben
24. Evleri Var üst Başta
25. Fatmam
26. Hadi Yarim
27. Haydi Güzelim
28. İğde Dalı
29. İkili Güvende
30. İsmailli Zeybeği
31. Karşılama
32. Karyolamın Demiri
33. Kaylacanın Taşları
34. Kemeraltı Zeybeği
35. Kız Bayıltan Zeybeği
36. Koca Arap Zeybeği
37. Koca Kuş
38. Koca Oyun

39. Köroülu
40. Mende
41. Mendili Oyaladım
42. Nacakçı Zeybeği
43. Nazlı Yar
44. Savaştepe Zeybeği (Patlak Havası)
45. Sebai Güvende Zeybeği
46. Sındırgı Oyun Havası
47. Suda Balık
48. Şerifem
49. Şıngır
50. Şükriyem
51. Tabancalı Zeybeği
52. Toplu Güvende
53. Turnalar
54. Tüneme
55. Yörük Dağı

Hazırlanıyor

1. Ada Zeybeği (Bozcaada)
2. Alay Havası
3. Annem Entari Almış
4. Aslanım
5. Asmadan Gel Asmadan (Siğirtme)
6. Bağözü Zeybeği
7. Çemberimde Gül Oya
8. Çanakkale Zeybeği
9. Çırpı Bacaklı Gelin (Düz Oyun)
10. Çırpılar Ada Havası(Ada Zeybeği hızlısı)

11. Çiftleme Zeybeği (Karanfilin Moruna)
12. Deniz Göründü Zeybeği
13. Evreşe Yolları Dar (Kadıköy Karşılaması)
14. Goca Hava Zeybeği
15. Kaba Güvende
16. Karanlıkdere Zeybeği
17. Karyolamın Demiri
18. Kusköy Zeybeği
19. Lapseki çeşmesi (Ağuş)
20. Madran Zeybeği (Harmandalı)

21. Ninalar
22. Patlak Havası
23. Postaneden Mektup Gelmiş
24. Sallansın Biber Dalı
25. Sürmeni Zeybeği
26. Süzme (Çan Sekmesi)
27. Tabancalı Zeybeği
28. Uyudum Uyandım Ayva Dibinde
29. Yeni Hava Zeybeği
30. Yörük Yaylası Zeybeği

1. Akçakoca Zeybeği
2. Al Yazmam Zeybeği
3. Aydın Zeybeği
4. Beyler Bahçesi
5. Buldan Zeybeği
6. Çakmak Zeybeği (Aydın Zeybeği)
7. Çal Ferayi Zeybeği
8. Çameli Gayli Zeybeği

9. Eğil Kavak
10. Et Aldım
11. Gireniz Ören Zeybeği
12. Grandağı Zeybeği
13. İbrahim Usta Zeybeği
14. Kerimoğlu Zeybeği
15. Kızılhisar Zeybeği (Bas Bas)
16. Mercan Köşk Zeybeği

17. Siyah Makarada İpliği
18. Tavas Zeybeği
19. Tepsi Tepsi Fındıklar
20. Yağar Yağmur Zeybeği
21. Yeşil Giy Yeşil Kulan
22. Yüzüğüm Var Al Taşlı

1. Abacılar İnişi
2. Ak Çeşmenin Taşları
3. Akkuyu
4. Al Basmadan Donu Var
5. Ali Efe
6. Altı Ay Oldu Ben Şu Dağı Aşalı
7. Annesine
8. Armutlu Bom Zeybeği
9. Arpazlı
10. Asmalı Mencere
11. Baba Hüseyin
12. Bağyüzünün Çamları
13. Bakırlı Zeybeği
14. Baylan Cemile
15. Baylan Nazmiye
16. Bergama Bengi
17. Bergama Güvende
18. Bergama Kocaarap
19. Bergama Konakları
20. Bergama Zeybeği
21. Bursa Damları
22. Cambaz Ali Zeybeği
23. Cumaovası Abdal Havası
24. Cumaovası İki Parmak
25. Cumaovası İnce Mehmet
26. Cumaovası Kemane Zeybeği
27. Cumaovası Soğukkuyu
28. Çakıldak Zeybeği
29. Çakır Ayşe
30. Çakırcıoğlu Zeybeği
31. Çanakkale Zeybeği (Bergama)
32. Çandarlı Zeybeği
33. Çatal Çamın Dalları
34. Çekirdeksiz Bağlarım
35. Çekirdeksiz Nar Gelir
36. Çifte Hava
37. Çüppen
38. Dağcılar Zeybeği
39. Dağlı Zeybeği
40. Dikili İnce Mehmet Zeybeği
41. Duvar Üstünde Durdum
42. Düz Hava
43. Eğri Dere İki Parmak
44. Elifoğlu Zeybeği (Selçuk)

45. Entarisi Mavili
46. Eski Harmandalı
47. Ey Gaziler
48. Eyyüceler
49. Fatmam
50. Feraye
51. Fıstık
52. Gavur Hasan
53. Gökçen Efe
54. Gündoğdu Zeybeği
55. Hacı Ahmet Zeybeği
56. Hantuman
57. Harmandalı
58. Hazeli
59. Hürmüz
60. İlvanlı
61. İnce Memed
62. İsmail Havası
63. İsmet Hanım
64. İstanbul Zeybeği
65. Jandarma
66. Kaba Hava
67. Kalenin Bedenleri
68. Karaburun Abdal Havası
69. Karanfilli Bahçe
70. Karyolamın Demiri
71. Kasnak Zeybeği
72. Kavakta Kuru Dal Var
73. Kaval Zeybeği
74. Kayadibi
75. Kazmir Zeybeği
76. Kemeraltı Zeybeği
77. Kırmızı Buğday
78. Kiraz Dalı
79. Koca Solak
80. Koca Ümmet
81. Kordon Zeybeği
82. Koroğlu
83. Korucu
84. Kostak Ali / Kazak Zeybeği
85. Koyundere Zeybeği
86. Kozluca Harmandalısı
87. Kör Bayram
88. Mecide Bak Mecide

89. Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım
90. Menemen (Kadın Oyunu)
91. Menemen Kadıoğlu
92. Menemen Kozak Zeybeği
93. Menemen Yörük Ali
94. Meyhanler (Bilal Oğlan)
95. Mor Menekşe
96. Nacakoğlu
97. Nalbant Zeybeği
98. On Yedi Benli
99. Oynan Kızlar
100. Ödemiş İki Parmak
101. Ötme Bülbül
102. Sabah Namazı
103. Sabahın Seher Vaktinde
104. Sandık üstünde Sandık
105. Sarı Olur üst Yakanın Geveni
106. Sebai
107. Selanik Zeybeği
108. Seymen Sekmesi (Bıçak Oyunu)
109. Sigarası Dumanlı
110. Sinan Aga
111. Sinem Of
112. Somalı
113. Sürmeli Zeybeği
114. Süslü Jandarma
115. Şakran Güvende
116. Tek Hava
117. Tek Zeybek
118. Teke Dağı Zeybeği
119. Tire Kocarap
120. Torbalı İki Parmak
121. Üç Kemerin Dibeği
122. Vehbi Usta
123. Yalabık
124. Yalı Zeybeği
125. Yeni Harmandalı
126. Yeşil Giy Yeşil Kuşan
127. Yunt Dağları
128. Yün Entari
129. Zahide Molla
130. Zaide

1. Armut Dalda
2. Ay Oğlan Yiğit Misin (çömüdüm)
3. Aya Bak Yıldıza Bak
4. Baskın Zeybeği
5. Can Ayşem
6. Cuma Günleri
7. Çatalçam Zeybeği
8. Çıra Kestim

9. Dağardı
10. Dağlar Gazeli
11. Ferace Zeybeği
12. Gediz Pazarı
13. Hisardan ınmem Diyor
14. Kar Mı Yağdı Kütahya’nın Dağına
15. Keklik Sesi
16. Kütahya Zeybeği

17. Mustafam
18. Sinanoğlu Zeybeği
19. Vardım Çeşme Başına
20. Yoğurdum Var
21. Yörük Ali Zeybeği
22. Yumalak Fadimem

1. Ağır Güvende
2. Ağır Hava Zeybeği
3. Al Bayrak Zeybeği
4. Arpazlı Zeybeği
5. Asmalı Kuyu
6. Aşağı Yoldan
7. Aydın Zeybeği
8. Ayvalık Zeybeği
9. Bahçelerde Börülce
10. Bakırlar
11. Baylan Cemile
12. Bursanın Damları
13. Cihan Yandı
14. Cirit Zeybeği
15. Çakır Ayşe
16. Çandarlı Zeybeği
17. Çift Hava Zeybeği
18. Dağlı Zeybeği
19. Demirciler

20. Derelerin Söğüdü
21. Donuna Bak Donuna
22. Düz Ovanın çamları
23. Düz Oyun
24. Edremit Güvendesi
25. El Havası
26. Entarisi Al Basma
27. Eski Harmandalı Zeybeği
28. Hadi Yarim
29. Harmandalı Zeybeği
30. Haydar Zeybeği
31. Haymana Zeybeği
32. İsmailli Zeybeği
33. Jandarma Zeybeği
34. Kabartan Zeybeği
35. Karagöze Baktıran
36. Kız Bayıltan
37. Koca ümmet Zeybeği
38. Korucu Havası

39. Küçük Hafız
40. Mehmet Efe Zeybeği
41. Onyedi Benli
42. Sabah Güvende
43. Sabah Namazı Zeybeği
44. Saçlı Efe Zeybeği (Gündoğdu Zeybeği)
45. Sakarkaya Zeybeği
46. Sarı Çalı Zeybeği
47. Sarı Zeybek
48. Sarıkaya Zeybeği
49. Seymen Sekmesi
50. Soğukkuyu Zeybeği
51. Soma Yörük Ali
52. Somalı Zeybeği
53. üç Parmak Zeybeği
54. Yandım Ayşem
55. Yunt Dağı

1. Abaylan Yarim
2. Abdal Havası ve Zeybeği
3. Aktaşı Kaldırmalı
4. Bilalim
5. Cavurasın Yolları
6. Çekirgem Uçmaz Oldu
7. Çökertme
8. Eski Feraye Zeybeği

9. İliman Çalıları
10. İnce Hava Zeybeği
11. İnceoğlu Zeybeği
12. Kadıoğlu Zeybeği
13. Karabiberim
14. Keklik Kondu Kesmeye
15. Kerimoğlu Zeybeği
16. Kışlanın Önü

17. Kıvrak Kerimoğlu Zeybeği
18. Koca Kavak
19. Nalbandım
20. Satıoğlu Zeybeği
21. Şahboylum
22. Yağmur Yağdı Zeybeği
23. Yansın Bodrum (Demirciler)
24. Yörük Kızı

Hazırlanıyor